ទំព័រ​ដើម​ / bašta 09 39

Flowers from the garden 2009